↑ Return to About IHTE

Executive management

АрхиповDirector:

Arkhipov Pavel Aleksandrovich, DsC (Chemistry)

WebPage

 

 

 

 

 

 

 

 

imgonline-com-ua-PhotoPositive-CRuGwGV7pMDVPFSqScientific director:

Zaykov Yuriy Pavlovich, DsC (Chemistry), professor

Tel.: (343) 362-31-20

WebPage

 

 

 

 

 

 

 

imgonline-com-ua-PhotoPositive-6etx53ruQTDeputy director for science:

 

Dedyukhin Aleksandr Evgenievich, PhD (Chemisty)

Tel.: (343) 374-59-04

 

 

 

 

 

 

 

Медведев 013Deputy director for science:

 

Medvedev Dmitry Andreevich, DsC (Chemistry)

Tel.: (343) 362-32-02

 

 

 

 

 

 

 

 

Холкина 037

Deputy director for new technologies: 

Kholkina Anna Sergeyevna,PhD (Chemisty)

Тел.: (343) 362-34-62

 

 

 

 

 

 

 

 

agalakov

Deputy director for administration:

 

Agalakov Sergey Petrovich

Tel.: (343) 374-59-83